Algemene voorwaarden

Lees hier onze grote kleine letters!

Algemene voorwaarden Witgoedbedrijf.nl

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland  Handelsregister en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

De (onderdelen van) artikelen waarin slechts wordt gesproken over “consument” en niet over “consument/afnemer” gelden niet voor de “afnemer”.

Artikel 2

Identiteit van de ondernemer

Handelende onder de namen: Witgoedbedrijf.nl

Artikel 3

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/afnemer beschikbaar gesteld. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn altijd te zien op de website van Witgoedbedrijf.nl. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten voor aflevering zijn voor de consument;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6

Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. De ondernemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de (koop)overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder daarbij te zijn gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan, indien de consument/afnemer de verplichtingen uit de (koop)overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De vorderingen van de ondernemer op de consument zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar. Indien de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.
 2. Indien de consument/afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds door de ondernemer gemaakte kosten, waaronder begrepen (eventuele) vervoers- en administratiekosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de consument/afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd voor consumenten, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8

Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De consument/afnemer is gehouden om binnen korte termijn te klagen, doch in ieder geval binnen twee dagen nadat het gebrek bekend is geworden of behoorde te zijn. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor aan de zijde van de ondernemer gemaakte kosten, daaronder begrepen de administratie-, onderzoeks- en voorrijdkosten, integraal voor rekening van de consument/afnemer.
 3. Een reparatie of vervanging leidt niet tot een verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.
 4. Op alle producten van de ondernemer zijn de garantievoorwaarden van toepassing zoals deze zijn weergegeven in de website van de ondernemer.
 5. Garantiebeperkingen voor Elektrische Fornuizen:
  a. Het glas van de elektrische fornuizen valt niet onder de garantie, tenzij anders vermeld. Eventuele schade aan het glas, inclusief maar niet beperkt tot breuk, krassen, en barsten, vallen niet onder de garantie. Klanten worden geadviseerd om voorzichtig te zijn bij het hanteren en gebruik van het fornuis om schade aan het glas te voorkomen. c. Verkleuring van het glas valt ook niet onder de garantie. Hoewel we hoogwaardige materialen gebruiken, kan blootstelling aan hoge temperaturen leiden tot natuurlijke veranderingen in het uiterlijk van het glas, wat geen defect is en daarom niet gedekt wordt door de garantie.

Artikel 9

Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De klant dient zelf de plaats waar het apparaat geplaatst dient te worden toegankelijk te maken.
 8. Het vervoer van apparaten binnenshuis is altijd voor risico van de klant, de koeriers proberen zo voorzichtig mogelijk de apparaten binnenshuis te verplaatsen. Indien er grote risico is dient de klant zelf het apparaat binnenshuis te verplaatsen of te verschuiven.
 9. Amerikaanse koelkasten en/of apparaten van soortelijke omvang worden slechts tot over de drempel geleverd. Op verzoek kunnen de koeriers eventueel helpen het apparaat op desgewenst plek te leveren. Eventuele schade in de woning en/of aan het apparaat is op eigen risico. 
 10. Witgoedbedrijf.nl probeert zich te concurreren door een scherpe prijs en kwaliteit. Vanwege de stijgende kosten voor het afvoeren van verpakkingsmaterialen, nemen wij eventuele verpakkingsmaterialen niet mee. Klanten kunnen dit afvoeren met restafval.

Artikel 10

Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument/afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor (i) schade die is veroorzaakt door derden, (ii) schade die voortvloeit uit onjuiste informatie van opdrachtgever of een derde (iii) schade die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post en (iv) indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.
 2. Indien ondernemer wordt verzocht om over te gaan tot aansluiting/montage/installering/bezorging eerste etage (of hoger)/kelder dan is de ondernemer gehouden dit met zorg te verrichten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade zolang deze niet het gevolg is van grove schuld of ernstige roekeloosheid.
 3. Voor zover de ondernemer reeds aansprakelijk is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ten hoogte van het aankoopbedrag.
 4. De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.


Klachtenregeling
Artikel 12

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument/afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13

Intellectuele eigendom.

De consument/afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 14

Persoonsgegevens.

Ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

Artikel 15

Links

De site van de ondernemer kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de ondernemer geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 

Artikel 16

Informatie

 1. De consument krijgt op verzoek hiertoe informatie over de gegevens die over hem worden verwerkt. De gegevens kunnen op verzoek van de consument worden aangepast.
 2. Indien de consument aangeeft dat hij geen informatie meer wenst te ontvangen van ondernemer, dan geeft ondernemer hieraan gehoor.

Artikel 17

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle aanbiedingen van de ondernemer, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechtbank te Amsterdam is relatief bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen.
 3. Artikel 18

  Retourneren

  Je hebt het recht om jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet is verbroken. Als de verzegeling verbroken is, is jouw bestelling definitief en kan deze niet meer worden geretourneerd. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, ontvang je het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug. De kosten voor retour van jouw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening en bedragen €40. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via klantenservice@witgoedbedrijf.nl.

  Als je besluit om jouw bestelling te retourneren, moet het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Neem contact met ons op via klantenservice@witgoedbedrijf.nl om gebruik te maken van dit recht. Wij zullen het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten, mits het product in goede orde retour is ontvangen.

Artikel 19

Let op: het uitsluiten van retourneren is slechts mogelijk voor de volgende producten:

  • Verzegelde producten waarvan de verzegeling verbroken is, kunnen niet geretourneerd worden.
  • Producten die door de ondernemer zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument.
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Producten die niet terug kunnen worden gestuurd vanwege hun aard.
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen.
  • Producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  • Hygiënische producten of producten met gezondheidsrisico waarvan de verzegeling verbroken is.

 

Hulp nodig?

 • Stuur ons een bericht
 • klantenservice@ witgoedbedrijf.nl